فیروزان سرنقی، توحید در دارایان

فیروزان سرنقی، توحید در دارایان (2)

دکتر توحید فیروزان سرنقی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1355

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1377

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران، 1380

دکتری: اقتصاد بخش عمومی و بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس، 1388