مهدوی کلیشمی، غدیر در دارایان

مهدوی کلیشمی، غدیر در دارایان (8)

دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق ketab.ir

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: در رودبار

تحصیلات: 

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد از دانشگاه امام صادق، 1372

دکتری: اقتصاد از دانشگاه امام صادق (تا آزمون جامع)، 1378

دکتری: اقتصاد مالی (بیمه) از دانشگاه کوبه ژاپن، 1382