شقاقی، وحید در دارایان

شقاقی، وحید در دارایان

دکتر وحید شقاقی (شهری)

سایت شخصی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1381

دکتری: اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس، 1388