فشاری، مجید در دارایان

فشاری، مجید در دارایان (6)

دکتر مجید فشاری

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1360

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه بوعلی همدان، 1383

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تبریز، 1387

دکتری: اقتصاد صنعتی و بین الملل از دانشگاه تبریز، 1392