خدابخشی، اکبر در دارایان

خدابخشی، اکبر در دارایان (1)

 دکتر اکبر خدابخشی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه یونای هندوستان، 1389