شاه آبادی، ابوالفضل در دارایان

شاه آبادی، ابوالفضل در دارایان (22)

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1347 در فراهان - تفرش

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از  دانشگاه تهران ، 1371

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1374

دکتری: اقتصاد از  دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1380