عباسیان، عزت اله در دارایان

عباسیان، عزت اله در دارایان (13)

 دکتر عزت اله عباسیان

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در الیگودرز

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1368

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1371

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اکستر انگلستان، 1381