سوری، علی در دارایان

سوری، علی در دارایان (7)

دکتر علی سوری

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظري، دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي، دانشگاه تهران، 1370

عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد: بررسي تحليلي بورس سهام

دکتری: اقتصاد، دانشگاه تهران، 1377

عنوان رساله دكترا: تخصيص بهينه سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصاد ايران