مدنی زاده، سید علی در دارایان

مدنی زاده، سید علی در دارایان

دکتر سید علی مدنی زاده

مطالب علی مدنی زاده در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

          كارشناسي‏: مهندسی برق - مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف،

          كارشناسي ارشد‏: مهندسی برق - مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف,

             1384

             کارشناسی ارشد: مهندسی رایانشی و ریاضیاتی، دانشگاه استانفورد، 1386

          دكترا‏: اقتصاد، دانشگاه شیکاگو امریکا، 1392 

 

مطالب علی مدنی زاده در دارایان را اینجا بخوانید