شیرافکن، مهدی در دارایان (0)

مهدی شیرافکن

عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه چابهار

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتری: -