فتح اللهی، جمال در دارایان

فتح اللهی، جمال در دارایان (3)

دکتر جمال فتح اللهی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1353

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شیراز، 1377

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1379

دکتری: دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1391