اعظمی، سمیه در دارایان

اعظمی، سمیه در دارایان (0)

سمیه اعظمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری از دانشگاه

شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران

دکتری: علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد صنعتی) از دانشگاه تربیت مدرس