دل انگیزان، سهراب در دارایان

دل انگیزان، سهراب در دارایان

دکتر سهراب دل انگیزان

مطالب سهراب دل انگیزان در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1371

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1381

 

مطالب سهراب دل انگیزان در دارایان را اینجا بخوانید