نجفی، سیدمحمد باقر در دارایان

نجفی، سیدمحمد باقر در دارایان (3)

سید محمد باقر نجفی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1374

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1380

دکتری: علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه

مفید 1391