فتاحی، شهرام در دارایان

فتاحی، شهرام در دارایان (0)

دکتر شهرام فتاحی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه بو علی سینا همدان

کارشناسی ارشد: توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری: اقتصاد سنجی از دانشگاه مارتین لوتر, هاله ویتنبرگ آلمان