فلاحتی، علی در دارایان

فلاحتی، علی در دارایان (0)

دکتر علی فلاحتی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران 1368

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصاد و برنامه ریزی از دانشگاه تهران 1371

دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران 1377