سهیلی، کیومرث در دارایان

سهیلی، کیومرث در دارایان (0)

 دکتر کیومرث سهیلی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد و معارف ااسلامی از دانشگاه امام صادق (ع)، 1369

کارشناسی ارشد: اقتصاد و معارف ااسلامی از دانشگاه امام صادق (ع)،

1371

دکتری: اقتصاد و معارف ااسلامی از دانشگاه امام صادق (ع)، 1382