الماسی، مجتبی در دارایان

الماسی، مجتبی در دارایان (0)

دکتر مجتبی الماسی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علیگره هندوستان، 1361

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علیگره هندوستان، 1363

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علیگره هندوستان، 1371