احسانی، محمد علی در دارایان

احسانی، محمد علی در دارایان

 دکتر محمد علی احسانی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در قائم شهر

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)، 1370

دکتری: اقتصاد پولی و اقتصادسنجی از دانشگاه امام صادق (ع)، 1381