جعفری صمیمی، احمد در دارایان

جعفری صمیمی، احمد در دارایان

 دکتر احمد جعفری صمیمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: آبان 1331 در مشهد

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1354

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه امریکایی واشنگتن، 1357

دکتری: اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه امریکایی واشنگتن،

1362