آقایی، مجید در دارایان

آقایی، مجید در دارایان (1)

دکتر مجید آقایی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1361

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد  از دانشگاه تربیت مدرس تهران