علمی، زهرا (میلا) در دارایان

علمی، زهرا (میلا) در دارایان (12)

دکتر زهرا (میلا) علمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1344

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه الزهرا، 1372

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1374

دکتری: اقتصادسنجی و اقتصاد منابع از دانشگاه تهران، 1381

 

سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 21:36

توسعه مالي و اشتغال زنان در ايران

دوشنبه, 17 شهریور 1393 ساعت 21:27

اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد در ايران

دوشنبه, 17 شهریور 1393 ساعت 21:12

پويايي درآمد سرانه اقتصاد ايران