کریمی پتانلار، سعید در دارایان

کریمی پتانلار، سعید در دارایان

دکتر سعید کریمی پتانلار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1335

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه استانبول، 1362

کارشناسی ارشد: اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه استانبول، 1365

دکتری: اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه استانبول، 1369