زبیری، هدی در دارایان

زبیری، هدی در دارایان (4)

دکتر هدی زبیری

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1362, بابل

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: