عیسی زاده روشن، یوسف در دارایان

عیسی زاده روشن، یوسف در دارایان

دکتر یوسف عیسی زاده روشن

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه مازندران