نادری، ابوالقاسم در دارایان

نادری، ابوالقاسم در دارایان (1)

دکتر ابوالقاسم نادری

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1373

دکتری: اقتصاد آموزش از دانشگاه لندن، 1378