مهربانی، وحید در دارایان

مهربانی، وحید در دارایان (5)

دکتر وحید مهربانی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران