پناهی، حسین در دارایان

پناهی، حسین در دارایان (13)

 دکتر حسین پناهی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1343

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1370

کارشناسی ارشد: روش تحقیق و متدولوژی از انگلستان، 1384

دکتری: اقتصاد توسعه و اقتصاد بهداشت از انگلستان، 1386