پورعبادالهان کویچ، محسن در دارایان (5)

 دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبقآدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1354

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1376

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

دکتری: اقتصاد صنعتی از دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان، 1386