رنج پور، رضا در دارایان

رنج پور، رضا در دارایان (5)

 دکتر رضا رنج پور

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1356

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1378

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شیراز، 1381

دکتری: اقتصاد از فرانسه، 1387