سلمانی، بهزاد در دارایان

سلمانی، بهزاد در دارایان (8)

 دکتر بهزاد سلمانی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران،

1370

دکتری: اقتصاد بین الملل و پولی از از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1383