حیدری، حسن (تربیت مدرس) در دارایان

حیدری، حسن (تربیت مدرس) در دارایان

دکتر حسن حیدری (تربیت مدرس)

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1359

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1382

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1384

 دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1389