احمدی، علی محمد در دارایان

احمدی، علی محمد در دارایان

دکتر علی محمد احمدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1344 در آبدانان

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1368

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1372

 دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1382