کیاءالحسینی، ضیاءالدین در دارایان

کیاءالحسینی، ضیاءالدین در دارایان (3)

 ضیاءالدین کیاءالحسینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1340

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1372

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1377

دکتری: -

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و خارج اصول