حبیبی، فاتح در دارایان

حبیبی، فاتح در دارایان (1)

 دکتر فاتح حبیبی

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی (1379_1381)

دکتری: دکترای تخصصی علوم اقتصادی ( 1379_1381)