احمدزاده، خالد در دارایان

احمدزاده، خالد در دارایان (1)

 دکتر خالد احمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (1382_1384)

دکتری: دکترای تخصصی علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و تجارت بین الملل)

(1386_1391)