دهقانی، علی (دانشگاه آزاد) در دارایان

دهقانی، علی (دانشگاه آزاد) در دارایان

دکتر علی دهقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1356

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

        دکتری: اقتصاد توسعه و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد

        علوم و تحقیقات، 1376