صفوی، بیژن در دارایان

صفوی، بیژن در دارایان (6)

دکتر بیژن صفوی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تهران جنوب

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1373

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1376

        دکتری: اقتصاد توسعه و اقتصاد بخش عمومی و از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد

        علوم و تحقیقات، 1384