توحیدی نیا، ابوالقاسم در دارایان

توحیدی نیا، ابوالقاسم در دارایان (0)

دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد:

دکتری: