خسروی نژاد، علی اکبر در دارایان (6)

دکتر علی اکبر خسروی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تهران مرکز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1366

        کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1370

        دکتری: اقتصاد بین الملل از واحد علوم تحقیقات، 1383