ابونوری، اسمعیل در دارایان

ابونوری، اسمعیل در دارایان (3)

دکتر اسمعیل ابونوری

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سمنان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: آمار علوم اجتماعی از دانشگاه کانتربوری بریتانیا

دکتری: اقتصادسنجی و آمار اجتماعی از دانشگاه کانتربوری بریتانیا