سعادت، رحمان در دارایان

سعادت، رحمان در دارایان (0)

 دکتر رحمان سعادت

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سمنان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران