حسینی نسب، سید ابراهیم در دارایان

حسینی نسب، سید ابراهیم در دارایان (5)

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 19 شهریور 1320 در ماهان کرمان

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان، 1351

 دکتری: اقتصاد بین الملل و توسعه از دانشگاه کرنل ایالت نیویورک

آمریکا، 1361