فلاحی، فیروز در دارایان

 دکتر فیروز فلاحی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبان های دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1354

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1372

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

 دکتری: اقتصاد صنعتی و اقتصاد محیط زیست و منابع از دانشگاه اوتاوا،

کانادا، 1386