کریمی تکانلو، زهرا در دارایان

کریمی تکانلو، زهرا در دارایان (3)

 دکتر زهرا کریمی تکانلو

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1355

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1378

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه همدان، 1381

 دکتری: اقتصاد بین الملل از دانشگاه فرانسه، 1387