برقی اسگویی، محمد مهدی در دارایان (3)

دکتر محمد مهدی برقی اسگویی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی_پژوهشی طبقsid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1355

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1374

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1380

 دکتری: اقتصاد بین الملل و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تربیت

مدرس تهران، 1387