ناصری، علیرضا در دارایان

ناصری، علیرضا در دارایان (9)

 

دکتر علیرضا ناصری

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

 کتابها طبق خانه کتاب

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد:

تحصیلات:

 کارشناسی:

 کارشناسی ارشد:

 دکتری: اقتصاد