احمدیان، مجید در دارایان

احمدیان، مجید در دارایان (2)

دکتر مجید احمدیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

:سال و محل تولد

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1351

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

پایان نامه: مقایسه هزینه تمام شده اموزش رسمی و غیر رسمی در ایران

(آموزش بزرگسالان)

دکتری: اقتصاد گرایش منابع انرژی محیط زیست در دانشگاه ایالتی نیویورک

بوفالو امهرست، ایالات متحده آمریکا، 1357

پایان نامه: oil pricing policies in defferntiated game

nash bargaining model application for opec