دهقانی، علی (شاهرود) در دارایان (1)

دکتر علی دهقانی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شاهرود

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی:  ،

کارشناسی ارشد: 

دکتری: