پورمقیم، سید جواد در دارایان

پورمقیم، سید جواد در دارایان (5)

دکتر  سید جواد پورمقیم

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: اراک، 1319

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه ایالتی ایوا آمریکا